You are here: BP HOME > ELN > abbreviation
Norwegian Place Names - Norske stedsnavn
Search-help
Choose specific texts..
Abbreviations for ELN
-

Forkortelser (jfr. kildeforkortelser ovenfor)
For forkortelser brukt i OGB og NG, se det enkelte bind i utgaven.

adj. = adjektiv
adv. = adverb
akk. = akkusativ
alb. = album, «hvit» (myntenhet)
alm. skr. = alminnelig skrevet
altern. = alternativ (form)
AN saml. = Seddelsamlinger i Seksjon for navnegransking.
avsn. = avsnitt
b.f. = bestemt form
bd. = bind
bl.a. = blant annet
bnr. = bruksnummer
bpd. = bismerpund (smørvekt)
br. = bruker, gårdbruker, oppsitter
ca. = cirka
d.v.s. = det vil si
dat. = dativ
e.l. = eller liknende
eks. = eksempel, eksemplar
et al. = og andre
evt. = eventuell / eventuelt
f. = (etter et sidetall): følgende side
f. = (etter et substantiv): femininum
f.eks. = for eksempel
f.o.m. = fra og med
ff. = (etter et sidetall): følgende sider
fol. = folio
forf. = forfatter(en), forfatterne
forsv. = forsvunnet
g.eng. = gammelengelsk
gbr. = gårdsbruk
gd. = gård
gda. gammeldansk
gen. = genitiv
germ. = germansk
gfra. = gammelfransk
ggr. = ganger
gnr. = gårdsnummer
gsv. = gammelsvensk
gty. = gammeltysk
hd. = herad, herred (evt. svensk härad)
hhv. = henholdsvis
hmn. = (svensk) hemman
hpl. = husmannsplass
hv. = henvisning(er)
ie. = indo-europeisk
inkl. = inklusiv(e)
jfr. = jevnfør
k. = kirke
kap. = kapittel
km = kilometer
l. = (i parentes etter et gårdsnavn): lille
litt.hv. = litteraturhenvisninger
loc. cit. = nevnte sted
lpd. = lispund (1/20 skippund)
m = (etter et tall): meter
m. = (etter et substantiv): maskulinum
m. = (i parentes etter et gårdsnavn): midtre, mellom(ste)
m.a.o. = med andre ord
m.h.t. = med hensyn til
m.m. = med mere
m.o.h. = meter over havet
ml. = (i parentes etter et gårdsnavn): mellom
mnty. = mellomnedertysk
mt. = (svensk) mantal
n. = (etter et substantiv): nøytrum
n. = nord; (i parentes etter et gårdsnavn): nordre
nat. = naturnavn
nat. = naturnavn
ned. = (i parentes etter et gårdsnavn): nedre
NO saml. = Seddelsamlingen ved Norsk ordbok (Seksjon for leksikografi)
nr. = nummer
nv. = nordvest
nø. = nordøst
o.fl. = og flere
o.l. = og liknende
o.s.v. = og så videre
obl. cas. = oblike kasus
op. cit. = nevnte verk
p.g.a. = på grunn av
pd. = pund (vekt)
pgd. = prestegård
pgld. = prestegjeld
pl. = pluralis (flertall)
r. = (kart‑)rute
Rel. skyld = relativ landskyld (jfr. kapittel 2)
s. = (før et tall): side
s. = sør; (i parentes etter et gårdsnavn): søndre
SD = Svenskt diplomatarium (ikke kontrollert eller brukt som kilde).
sg. = singularum (entall)
skpd. = skippund (kornvekt)
sln. = slektsnavn
sn. = (kirke-) sokn (evt. svensk socken)
sp. = spalte
st. = (i parentes etter et gårdsnavn): store
sv. = sørvest
sø. = sørøst
‑t. = -tallet (f.eks. 1600-tallet)
t.o.m. = til og med
tidl. = tidligere
tilf. = tilføyelse (seinere tillegg i en kilde, særlig RB)
tilsv. = tilsvarer, tilsvarende
u. = under
u.st. = uten sted
u.å. = uten år
ub.f. = ubestemt form
udat. = udatert
utg. = utgave / utgitt
v. = (etter et verb): verb
v. = vest; (i parentes etter et gårdsnavn): vestre
ø. = øst; (i parentes etter et gårdsnavn): østre
øgd. = ødegård
øv. = (i parentes etter et gårdsnavn): øvre
Noen spesialtegn for ord- og navneformer
*          markerer konstruert ord- eller navneform.
(!)        markerer påfallende skrivemåte, uttale eller annen opplysning.
(÷)       etter en karthenvisning e.l. markerer at navnet ikke er funnet på kartet
>         blir til.
<         kommer av.
(?)       markerer usikker lesning eller identifisering.
…        markerer uleselige bokstaver.
« »      et navn i anførselstegn markerer bokstavrette navneformer.
( )        klammer rundt en navneform med tilhørende kildeopplysninger angir usikker identifisering
 

Go to Wiki Documentation
Utviklet av: Jens Braarvig, Asgeir Nesøen, Damir Nedic and Heidi Løken
Login